ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Κύρια χαρακτηριστικά των Εμπορικών Κέντρων αποτελούν οι μεγάλες επιφάνειες καθώς και η ανάγκη διαμόρφωσης διαρκούς ιδανικού περιβάλλοντος για τους χρήστες, παράγοντες οι οποίοι συνεπάγονται αυξημένες Ενεργειακές Καταναλώσεις. Παράλληλα κάθε μονάδα εντός της εγκατάστασης καταναλώνει ενέργεια χωρίς να συνυπολογίζει τη συνεισφορά της στο συνολικό ισοζύγιο.

Η eMetron καταγράφει την Ενεργειακή Συμπεριφορά του Οργανισμού σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά των μονάδων εντός του με σκοπό την ανάλυση τους και τη βελτιστοποίηση των Ενεργειακών Μεγεθών.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
Συλλογή δεδομένων στην πλατφόρμα eMetron σε πραγματικό χρόνο.
READ MORE
Reporting
Παρουσίαση δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης ανά ημέρα, μήνα, σαφή και εύκολα επεξεργάσιμο τρόπο.
READ MORE
Analytics
Ανάλυση Ενεργειακών Μεγεθών ανά λεπτό/ ώρα/ ημέρα/ μήνα.
READ MORE
Ενεργειακή διαχείριση/ ISO 50001
Σχεδιασμός λογισμικού επί πλατφόρμας Ενεργειακής Διαχείρισης eMetron.
READ MORE