ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Το κόστος ενέργειας και η Ενεργειακή Διαχείριση ενός στόλου αποτελούν αυξανόμενης σημασίας καθήκοντα και επιβάλλεται η αυτοματοποιημένη λήψη και ανάλυση Ενεργειακών Δεδομένων σε συνδυασμό με τις εξωτερικές συνθήκες.

Η πλατφόρμα της eMetron προσφέρει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο των Καταναλώσεων Ενέργειας με παράλληλη δημιουργία Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης-Επίδοσης έκαστου σκάφους.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
Συλλογή δεδομένων στην πλατφόρμα eMetron σε πραγματικό χρόνο.
READ MORE
Reporting
Παρουσίαση δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης ανά ημέρα, μήνα, σαφή και εύκολα επεξεργάσιμο τρόπο.
READ MORE
Analytics
Ανάλυση Ενεργειακών Μεγεθών ανά λεπτό/ ώρα/ ημέρα/ μήνα.
READ MORE
Ενεργειακή διαχείριση/ ISO 50001
Σχεδιασμός λογισμικού επί πλατφόρμας Ενεργειακής Διαχείρισης eMetron.
READ MORE