ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η απρόσκοπτη λειτουργία των Νοσοκομειακών Εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την κρισιμότητα της αποστολής τους, επιβάλει την μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.

Η eMetron προσφέρει τις Ενεργειακές Υπηρεσίες της με στόχο την αποτύπωση των Ενεργειακού Προφίλ του Οργανισμού και προτείνει λύσεις μείωσης της σπατάλης ενέργειας και του συνεπαγόμενου λειτουργικού κόστους.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
Συλλογή δεδομένων στην πλατφόρμα eMetron σε πραγματικό χρόνο.
READ MORE
Reporting
Παρουσίαση δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης ανά ημέρα, μήνα, σαφή και εύκολα επεξεργάσιμο τρόπο.
READ MORE
Analytics
Ανάλυση Ενεργειακών Μεγεθών ανά λεπτό/ ώρα/ ημέρα/ μήνα.
READ MORE
Ενεργειακή διαχείριση/ ISO 50001
Σχεδιασμός λογισμικού επί πλατφόρμας Ενεργειακής Διαχείρισης eMetron.
READ MORE