Υπηρεσίες

Εγκατάσταση Μετρητικού Εξοπλισμού

Ηλεκτρολογική Σύνδεση Μετρητικού Εξοπλισμού με το Δίκτυο Διανομής του Οργανισμού

Σύνδεση Εξοπλισμού με Cloud

Παραμετροποίηση Πλατφόρμας – Οπτικοποίηση Δεδομένων

Ανάλυση Ενεργειακών Δεδομένων

Οπτικοποίηση Ενεργειακών Μεγεθών

Δυνατότητα Προσθήκης νέων Ενεργειακών Μεγεθών

Παρουσίαση σε Γραφήματα, Απόλυτα Νούμερα κτλ

Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Μεγεθών

Ανάπτυξη Ενεργειακών Δεικτών

Ανάλυση – Εντοπισμός Κρίσιμων Σημείων και Διεργασιών

Συγκριση με δεδομένα παρελθόντων περιόδων

Δείκτες Επίδοσης

Δημιουργία Σημείων Αναφοράς

Δημιουργία Δεικτών Επίδοσης – Συνδυασμός Μεγέθους με Δείκτες Απόδοσης του Οργανισμού

Εφαρμογές Διαχείρισης / ISO 50001

Εντοπισμός Κέντρων Κόστους Κατανάλωσης

Συμβατότητα με ISO 50001 / Προετοιμασία Υλοποίησης ISO 50001